ALV 15 Mei 2018
Vries, 30 maart 2018

Geachte leden, ouders en begeleiders,

Namens het bestuur van Vako Handbal nodigen wij u van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering op Dinsdag 15 mei 2018 in sportcafé  De Kamp van de sporthal. Aanvang van de vergadering is om 20.00 uur maar de zaal zal open zijn vanaf 19.30 uur.
Gezien het enorme belang van de vergadering doen wij een beroep op u om aanwezig te zijn waarbij wij willen appelleren aan uw verantwoordelijkheid om ondersteuning aan het bestuur en de verschillende commissies te verlenen.  
Met nadruk roepen wij op om ouders van onze jeugdleden gehoor te geven aan deze uitnodiging, omdat het interessant zal zijn wat Vako Handbal voor uw kind gaat brengen.
Zoals in de Statuten is vastgelegd hebben alleen leden tijdens deze vergadering stemrecht, ouders en begeleiders mogen uiteraard hun kritisch en constructieve geluid uiten. Zij vertegenwoordigen hun kind(eren) tijdens deze vergadering en zijn derhalve deels verantwoordelijk voor het te voeren beleid.
Voor meer informatie omtrent de te behandelen agendapunten verwijzen wij u graag naar de website van Vako.
http://www.vakohandbal.nl/alv
Binnenkort zullen via deze content alle documenten te downloaden zijn welke de basis zullen vormen voor de Algemene Leden Vergadering.
Graag een bericht van afwezigheid doorgeven aan Aldric Schöbel, secretaris, via de mail: vako@handbal.nl
Wij rekenen op uw aller komst en verwelkomen u met een heerlijk kopje koffie.

M. Kranendonk

Voorzitter Vako HandbalAgenda

1.    Opening
2.    Vaststelling van de agenda
3.    Mededelingen en ingekomen stukken
4.    Verslag Algemene Leden Vergadering
       4 september 2017
5.    Verslag en vooruitblik Technische Commissie
6.    Verslag en vooruitblik Jeugd- en Promotie Commissie
7.    Kledingbeheer
8.    Voorlopig resultaat 2017-2018
9.    Protocol A.V.G. en toevoeging HR
10.   Verkiezing bestuursleden
a.    Aftredend en niet herkiesbaar voorzitter Michel Kranendonk
b.    Aftredend voorzitter JPC en algemeen lid Harma Doorten niet herkiesbaar
c.    Aftredend secretaris Aldric Schöbel herkiesbaar
11.    Benoeming commissieleden
12.    Scheidsrechterscursus en  Jeugdscheidsrechters
13.    Sponsorkliks
14.    Rondvraag

De statuten bepalen in artikel 10: "Het bestuur bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf personen die uit hun  midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen.” En in artikel 11: "Kandidaten voor de diverse commissies kunnen worden aangesteld door het zittend bestuur staande de Algemene Leden Vergadering.
De leden van de vereniging kunnen tot uiterlijk één week vóór de Algemene Leden Vergadering kandidaten voorstellen,
Wanneer voorafgaand aan of ter vergadering zich nog steeds geen kandidaten hebben gemeld, staat het voortbestaan van de vereniging helaas ter discussie. Een vereniging zonder voorzitter kan niet inschreven worden bij de Kamer van Koophandel. Er kunnen dan geen activiteiten worden verricht.
Powered by webXpress