ALV 22 September 2016


Vries,                                                                                                                                  04-09- 2016

Geachte leden, ouders en begeleiders

Namens het bestuur van Vako Handbal nodigen wij u van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering op

Donderdag 22 september 2016 in sportcafé De Kamp van de sporthal.

Aanvang van de vergadering is om 20.00 uur maar de zaal zal open zijn vanaf 19.30 uur.

Gezien het belang van de vergadering doen wij een beroep op u om aanwezig te zijn daar er een aantal  beleidsbeslissingen worden voorgelegd welke ter goedkeuring worden voorgelegd aan de leden. Daarnaast wordt er aan uw verantwoordelijkheid geappelleerd om na te denken over ondersteuning aan het bestuur en de diverse commissies.

Zoals in de Statuten is vastgelegd hebben alleen leden tijdens deze vergadering stemrecht, ouders en begeleiders mogen uiteraard hun kritisch en constructieve geluid uiten. Zij vertegenwoordigen hun kind(eren) tijdens deze vergadering en zijn derhalve deels verantwoordelijk voor het te voeren beleid.

Voor meer informatie omtrent de te behandelen agendapunten verwijzen wij u graag naar de website van Vako.

http://www.vakohandbal.nl/alv

Graag een bericht van afwezigheid doorgeven aan Anja Mulder, secretaris, via de mail:vako@handbal.nl

Wij rekenen op uw aller komst en verwelkomen u met een heerlijk kopje koffie.


M. Kranendonk

Voorzitter                                                   Agenda

 

1.       Opening door de voorzitter
2.       Verslag Algemene Leden Vergadering 23 mei 2016
3.       Mededelingen en binnengekomen stukken
4.       Activiteiten Jeugd- en Promotie Commissie ( J.P.C.)
5.       Activiteiten en vooruitblik Technische Commissie ( T.C.)
6.       Benoemen Wedstrijdsecretaris. Sonja Tolner geeft het stokje door.
          Het bestuur wil Aldric Schöbel voordragen voor de functie van wedstrijdsecretaris.
7.       Verslag kascommissie
8.       Vaststellen begroting 2017 – 2018
9.       Verkiezing kascommissie
          De kascommissie bestaat uit Karen Doets en Erwin te Bos.
          Reservelid is Eline Ramakers. Karen Doets is aftredend.
10.     SponsorKliks
11.     Ontwikkelingen bij Vako Handbal en jeugdscheidsrechters
12.     Rondvraag
13.     Sluiting


       verslag algemene ledenvergadering 23 mei 2016.

 

Powered by webXpress