ALV 23 mei 2016

Vries,                                                                                                         18 april 2016

Geachte leden, ouders en begeleiders,

Namens het bestuur van Vako Handbal nodigen wij u van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering op Maandag 23 mei 2016 in sportcaféDe Kamp. Aanvang van de vergadering is om 20.00 uur maar de zaal zal open zijn vanaf 19.30 uur. Gezien het belang van de vergadering doen wij een beroep op u om aanwezig te zijn daar er een aantal beleidsbeslissingen worden voorgelegd welke ter goedkeuring worden voorgelegd aan de leden. Daarnaast wordt er aan uw verantwoordelijkheid geappelleerd om na te denken over ondersteuning aan het bestuur en de diverse commissies.

Zoals in de Statuten is vastgelegd hebben alleen leden tijdens deze vergadering stemrecht, ouders en begeleiders mogen uiteraard hun kritisch en constructieve geluid uiten. Zij vertegenwoordigen hun kind(eren) tijdens deze vergadering en zijn derhalve deels verantwoordelijk voor het te voeren beleid. Voor meer informatie omtrent de te behandelen agendapunten verwijzen wij u graag naar de website van Vako.
                                 http://www.vakohandbal.nl/alv
Graag een bericht van afwezigheid doorgeven aan Anja Mulder, secretaris, via de mail: vako@handbal.nl

Wij rekenen op uw aller komst en verwelkomen u met een heerlijk kopje koffie.

M. Kranendonk
Voorzitter


Agenda van de ALV van Vako handbal voor 23 mei 2016

1.      Opening door de voorzitter
2.      Verslag Algemene Leden Vergadering 25 augustus 2015
3.      Mededelingen en binnengekomen stukken
4.      Activiteiten en terugblik Jeugd-en Promotie Commissie ( J.P.C.)
5.      Activiteiten en vooruitblik Technische Commissie ( T.C.)
6.      Vacature: wedstrijdsecretaris
         Vacature: lid - TC
7.      Financieel Jaarverslag en begroting 2016 – 2017
8.      SponsorKliks
9.;     Sponsoren
10.     Website van Vako Handbal
11.     Ontwikkelingen bij Vako Handbal
12.     Rondvraag / W.V.T.T.K.
13.     Sluiting


Powered by webXpress