ALV 26 Augustus 2019



Agenda ALV maandag 26 augustus – Sporthal De Kamp te Vries 

1. Opening 

2. Notulen vorige ALV 

3. Secretariaat: 
-   Binnengekomen stukken
-   AVG 
-   VOG-verklaringen

4. Technische commissie: 
-   Trainingstijden 
-   Trainers + coaches 
-   Komend seizoen 

5. Wedstrijdsecretariaat

6. Coördinatoren JPC-acties: 
-  Acties 2019-2020
-  Verdeling acties over de teams 

7. Penningmeester: 
-  Financieel jaarverslag 2018 – 2019
-  Verslag kascontrole commissie en benoeming kascommissielid
-  Begroting 2019 – 2020, vaststellen begroting en contributie 

8. Verkiezing bestuursleden
a. Vertrek Aldric Schöbel (niet herkiesbaar): vacature wedstrijdsecretariaat
b. Vertrek Aldric Schöbel (niet herkiesbaar): Jolanda Liewes stelt zich kandidaat als secretariaat 
c. Aftredend en herkiesbaar: Penningmeester, Simona Perdon
d. Aftredend en niet herkiesbaar: Algemeen lid, Nicole Beerda (TC). 
    Indien leden zich kandidaat willen stellen kunnen zij dit via e-mail melden aan de secretaris vako@handbal.nl

9. Overige vacatures binnen de vereniging: 
-   Technische Commissie-leden 

10. W.v.t.t.k.  






Powered by webXpress