Gedrag

 
 Verklaring Omtrent Gedrag

De Verklaring Omtrent Gedrag (V.O.G.) is een officieel document van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon, geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel.
Denk hierbij aan bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan als beveiliger, een accountant, als verpleegkundige of het trainen en opleiden van jeugd bij een sportvereniging.
Een V.O.G. noemt men ook vaak: een bewijs van goed gedrag.
Het aanvragen van een V.O.G. is niet eenvoudig. Uw bestuur moet nogal wat handelingen verrichten en informatie verschaffen aan de betreffende instanties voordat je als vereniging in aanmerking komt voor een V.O.G. Je moet aan een aantal  randvoorwaarden voldoen voordat de goedkeuring verleend wordt en daar gaat minimaal 6 weken aan voorbij.
In deze periode worden de randvoorwaarden en aangeleverde informatie over de vereniging getoetst door het Ministerie of alles naar waarheid is ingevuld.

Waarom een V.O.G. vraagt u zich wellicht af.

Een V.O.G. is slechts één van de maatregelen die Vako Handbal kan nemen om de kans op seksuele intimidatie binnen de vereniging te verkleinen. Een V.O.G. geeft meer inzicht over het verleden van de (nieuwe) trainer(s), coaches, begeleiders maar ook over de bestuursleden. Met een V.O.G. is de kans dat iemand seksueel ontspoort of in de fout gaat, minder aanwezig omdat het Ministerie via diverse kanalen informatie kan inwinnen en antecedenten kan onderzoeken.
Het bestuur kan slechts aan een CV of aanstellingsbrief zien of iemand ervaring heeft met het trainerschap of andere kwaliteiten bezit die van belang zijn om trainer te zijn bij onze vereniging. Wij kunnen dus onder geen enkele voorwaarde controleren of iemand strafrechtelijk vervolgt is of dat de trainer in spé iets heeft gedaan wat niet had gemogen.

het bestuur van Vako handbal is van mening dat wij van de huidige trainers, begeleiders en coaches mogen verlangen dat, iedereen die met minderjarigen in aanraking komt, een V.O.G. moet overhandigen. Wij willen aan de jeugdigen, ouders en andere belangstellenden laten zien dat wij als vereniging serieus met de veiligheid van onze jeugd omgaan en daarvoor een grote verantwoordelijk durven te dragen en dus ook de juiste randvoorwaarden voor moeten creëren.  
 
 

Nieuw protocol "seksuele” intimidatie

In het Bestuurlijk Nieuws van februari hebben wij het gehad over de taken en verantwoordelijkheden van bestuurders. Uw bestuur is al enige tijd met voorbereidingen bezig om Gedragsregels over seksuele intimidatie en intimidatie in de ruimste zin van het woord op te stellen. Omdat wij hier een grote mate van voorzichtigheid in willen betrachten proberen wij daarin met ondersteuning van het NOC / NSF en het Nederlands Handbal Verbond, diverse stukken op te stellen die leesbaar- en ook voor een ieder begrijpelijk zijn. Het moet dus in een Jip en Janneke taal worden geschreven en dat is uit de duimendikke beleidsparagrafen van de Sportbonden niet altijd even gemakkelijk te doen. Vandaar dat we een verkorte versie hebben opgesteld, waarbij de essentie overeind is gebleven, welke u hierbij aantreft.
Dit stuk maakt tevens onderdeel uit van het Masterplan en zal ook integraal op de website geplaatst worden.
Inleiding  
Als bestuur willen wij de zaken bij Vako Handbal goed geregeld hebben omdat wij de verantwoordelijkheid en zorg hebben voor een veilige omgeving. Maatregelen om, seksuele intimidatie of intimidatie in het algemeen, te voorkomen en voorbereid zijn om passend te kunnen reageren horen daarbij.
Steeds vaker is het risico op publiciteit voor het slachtoffer, de vereniging, het bestuur en de sport in het algemeen, bij seksuele intimidatie zicht- en hoorbaar. Wij, als Vako Handbal moet alle mogelijkheden benutten om seksuele intimidatie te voorkomen.

In de afgelopen periode zijn er diverse incidenten geweest in de sport, het vrijwilligerswerk en kinderopvang geweest en blijkt het dus een maatschappelijk probleem te zijn dat we met zijn allen moeten voorkomen en ook zo nodig moeten oplossen.
Gedragsregels ( begeleiders ) in de sport
Omdat Vako handbal is aangesloten als zelfstandige vereniging bij de georganiseerde sport, in ons geval, het Nederlands Handbal Verbond, zijn er gedragsregels opgesteld en die vallen onder het zogenoemd Tuchtrecht van de Sportbond. Deze gedragsregels geven de grenzen aan die liggen tussen begeleiders en sporter. Gedragsregels zijn afdwingbaar en bij overtreding kan een Tuchtprocedure met sancties opgestart worden. Enkele regels zoals die door de Sportbond zijn vastgesteld zijn:
*    de begeleider moet zorgen voor een omgeving en sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen;
*    de begeleider mag de sporter niet onder druk zetten en zich niet verder met zijn privé leven te bemoeien dan nodig is bij het uitoefenen van zijn sport;
*    de begeleider onthoudt zich van elke vorm van ( machts) misbruik of seksuele intimidatie jegens de sporter;
*    seksuele handelingen of relaties tussen begeleider en jeugdige sporter zijn onder geen enkele  voorwaarde geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik, waarvan direct aangifte gedaan zal  worden;
*    de begeleider mag de sporter niet op zodanige wijze aanraken dat de sporter naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch kan ervaren. Doorgaans wordt hiermee bedoeld het aanraken van borsten, billen of geslachtsdelen.
*    de begeleider onthoudt zich van het uiten van seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook;
*    de begeleider stelt zich tijdens reizen, stages, wedstrijden of trainingen gereserveerd op en gaat met respect oom met d sporter. Dit geldt ook voor ruimtes waar de sporter zich op dat moment bevindt, zoals kleed- of slaapkamer;
*    de begeleider heeft de plicht en verantwoordelijkheid – voor zover binnen zijn vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en misbruik van seksuele intimidatie.
*    de begeleider zal de sporter geen (im) materiele vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die niet in verhouding staan tot de relatie begeleider – sporter.
*    de begeleider zal actief toezien dat de regels nageleefd worden door iedereen die met de sporter betrokken is. Indien de begeleider ongewenst gedrag bespeurt dat niet in overeenstemming met de gedragscode en protocol seksuele intimidatie overeenstemt, dient hij onvoorwaardelijk de noodzakelijke acties te ondernemen.
*    In de gevallen waarin de gedragsregels  niet voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.
*    Intimidatie in de ruimste zin van het woord, zal nimmer door het bestuur worden geaccepteerd of worden gedoogd.

klik hier om het bestand Protocol in word te openen
 
Powered by webXpress