Geheimhoudingsverklaring
Geheimhoudingsverklaring

Ondergetekende is als vrijwilliger actief bij Vako Handbal en erkent dat hem geheimhouding is opgelegd van alle bijzonderheden betreffende of verband houdende met de bedrijfsvoering van Vako Handbal alsmede van alle bijzonderheden betreffende de (persoons)gegevens van haar leden. Ondergetekende verplicht zich dan ook strikte geheimhouding te betrachten ten aanzien van alles wat ten gevolge zijn/haar activiteiten bij Vako Handbal bekend wordt en waarvan hij/zij weet of kan vermoeden dat deze informatie van vertrouwelijke aard is.

Het is de vrijwilliger dan ook verboden zowel gedurende zijn/haar activiteiten bij Vako Handbal als na afloop daarvan, op enigerlei wijze aan derden direct of indirect, in welke vorm ook, enige mededeling te doen van of aangaande hetgeen bij de uitoefening van zijn/haar activiteiten te zijner kennis is gekomen in verband met de zaken en belangen van Vako Handbal en gelieerde organisaties

Vrijwilliger is zich bewust dat op (enige) overtreding van de  geheimhoudingsverplichtingen een dadelijk en ineens zonder sommatie of ingebrekestelling opeisbare boete groot
€ 100,00 aan hem/haar wordt opgelegd, onverminderd zijn gehoudenheid tot betaling aan Vako Handbal van een volledige schadevergoeding te dezer zake, indien deze meer dan vermeld boetebedrag mocht belopen.

Deze geheimhoudingverklaring omvat mede alle (persoons)gegevens van leden, bestuursleden, vrijwilligers en gegevens van andere relaties van Vako Handbal waarvan vrijwilliger uit hoofde van zijn functie kennis heeft genomen of toegang toe heeft.

Vrijwilliger zal eigendommen, alsmede alle correspondentie, aantekeningen,
tekeningen, enige optische en/of elektronisch leesbare informatiedragers –niet limitatief hier opgesomd – die betrekking hebben op activiteiten van Vako Handbal bij het einde van de betrekking door de vrijwilliger bij Vako Handbal worden ingeleverd

Plaats:

Datum:

Naam:

Handtekening:


Terug
Powered by webXpress